Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ xúi giục,kẻ tiếp tay