Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chi phí của nhà trường ứng cho sinh viên đi nghe giảng ở trường khác