Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Nội động từ
  chảy nhỏ giọt
  (hoá học) được cất
  Ngoại động từ
  để chảy nhỏ giọt
  (hoá học) cất

  * Các từ tương tự:
  distillate, distillation, distillatory, distiller, distillery