Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distillatory /dis'tilətəri/  

  • Tính từ
    để cất
    distillatory vessel
    bình cất