Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distiller /di'stilə[r]/  

  • Danh từ
    người cất rượu
    công ty cất rượu (chủ yếu rượu uýt-ki)

    * Các từ tương tự:
    distillery