Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distillery /di'stiləri/  

  • Danh từ
    nhà máy rượu