Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

industrious /in'dʌstriəs/  

  • Tính từ
    cần cù, siêng năng

    * Các từ tương tự:
    industriously, industriousness