Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herculean /hɜ:kjʊ'li:ən/  

  • Tính từ
    đòi hỏi nhiều sức lực
    a herculean task
    một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều sức lực