Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strenuously /'strenjʊəsli/  

  • Phó từ
    cố gắng hết sức mình, ra sức
    she strenuously denies all the charges
    chị ta ra sức phủ nhận tất cả những lời buộc tội