Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] đau đớn, [một cách] đau khổ
  his thumb is painfully swollen
  ngón tay cái của nó sưng lên đau đớn
  become painfully aware of something
  đau khổ nhận thấy điều gì