Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

woefully /'wəʊfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] thảm thương; [một cách] sầu não
    [một cách] đáng tiếc; [một cách] rất tồi tệ
    công việc chuẩn bị không thỏa đáng một cách đáng tiếc