Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lamentably /'læməntəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng thương, [một cách] thảm thương