Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disagreeably /,disə'gri:əbli/  

  • Phó từ
    [một cách] khó chịu, [một cách] không vừa ý