Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distressingly /di'stresiηli/  

  • Phó từ
    (cách viết khác distressfully)
    [một cách] đau buồn