Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm khiếp sợ
  a chilling ghost story
  một chuyện ma dễ sợ

  * Các từ tương tự:
  chillingly