Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    run rẩy, lẩy bẩy