Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implode /im'pləʊd/  

  • Động từ
    nổ (vào một nơi có áp suất thấp)
    bóng đèn nổ (không tung ra ngoài)