Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Số nhiều geese
  con ngỗng; ngỗng mái (ngỗng đực là gander)
  (cũ) người ngu, người ngốc nghếch
  you silly goose!
  Đồ ngu
  all somebody's geese are swans
  cái gì (của ai đó) cũng là vàng cả
  cook somebody's goose
  xem cook
  kill the goose that lays the golden eggs
  xem kill
  not say "boo" to a goose
  xem say
  what's sauce for the goose is sauce for the gander
  xem sauce

  * Các từ tương tự:
  goose-egg, goose-file, goose-flesh, goose-foot, goose-gog, goose-grease, goose-mouthed, goose-neck, goose-pimples