Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frisson /'fri:sɒn/  /'fri:'səʊn/

  • Danh từ
    (tiếng Pháp)
    cảm giác bất chợt; sự rùng mình
    a frisson of delight
    một niềm khoái cảm bất chợt