Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đứt, sự vỡ, sự rách, sự thủng
  the rupture of a blood-vessel
  sự vỡ mạch máu
  the rupture of a membrane
  sự rách màng
  (nghĩa bóng) sự cắt đứt, sự đoạn tuyệt
  sự cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước
  (y học) thoát vị
  Động từ
  [làm cho] đứt, [làm cho] vỡ, [làm cho] rách, [làm cho] thủng (một cơ quan)
  mạch máu bị vỡ
  cắt đứt, đoạn tuyệt
  nguy cơ cắt đứt quan hệ Đông Tây
  rupture oneself
  tự làm cho mình bị thoát vị
  nó nhấc một vật nặng và tự làm cho mình bị thoát vị