Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ly giáo (ly khai trong tôn giáo)

    * Các từ tương tự:
    schismatic, schismatical, schismatise, schismatize