Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schismatical /siz'mætik/  

  • Tính từ+ (schismatical) /siz'mætikəl/
    có khuynh hướng ly giáo
    phạm tội ly giáo
    Danh từ
    người có tư tưởng ly giáo; người ly giáo