Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ly giáo
  Danh từ
  kẻ ly giáo

  * Các từ tương tự:
  schismatical