Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

influenza /,influ'enzə/  

  • Danh từ
    (y học) (khẩu ngữ flu)
    bệnh cúm

    * Các từ tương tự:
    influenzal