Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)(như influenza)

    * Các từ tương tự:
    fluate, flub, flubdub, flubdubery, flucan, fluctuant, fluctuate, fluctuating current, fluctuation