Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  [thuộc] địa cực; gần địa cực
  the polar regions
  miền địa cực
  [thuộc] cực (của nam châm)
  polar attraction
  sức hút cực
  hoàn toàn (điều đối nhau, điều ngược nhau)

  * Các từ tương tự:
  polar bear, polar beaver, polar circle, polar lights, polarimeter, polarimetric, polarimetry, polaris, polarisable