Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

siberian /sai'biəriən/  

  • Tính từ
    (thuộc) Xi-bia (còn gọi là Xi-bê-ri)
    Danh từ
    người Xi-bia