Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antithetical /,ænti'θetikl/  

  • Tính từ
    như antithetic

    * Các từ tương tự:
    antithetically