Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antithetically /,ænti'θetikəli/  

  • Phó từ
    [một cách] đối lập
    [theo lối] đối ngữ