Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] Bắc cực
  cực lạnh; giá rét; thích hợp với điều kiện giá rét
  arctic weather
  thời tiết giá rét
  arctic clothing
  quần áo thích hợp với điều kiện giá rét
  the Arctic
  vùng Bắc Cực

  * Các từ tương tự:
  Arctic Circle, arcticize