Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glacial /'gleisiəl/  /'glei∫l/

 • Tính từ
  (địa lý) [thuộc] thời kỳ băng hà; do băng hà
  the glacial era
  kỷ nguyên băng hà
  glacial deposits
  trầm tích do băng hà để lại
  lạnh giá
  glacial winds
  gió lạnh giá
  (nghĩa bóng) lạnh lùng, lãnh đạm
  a glacial smile
  nụ cười lạnh lùng

  * Các từ tương tự:
  glacialism, glacialist, glacialize, glacially