Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hyperborean /haipə:bɔ:'ri:ən/  

 • Tính từ
  ở bắc cực (của trái đất)
  (thông tục) ở cực bắc của một nước
  Danh từ
  người dân miền bắc cực (của trái đất)
  (thông tục) người dân miền cực bắc của một nước
  (thần thoại,thần học) dân tộc sống trên nguồn gió bấc (ở một vùng màu mỡ, tràn đầy ánh sáng mặt trời) (thần thoại Hy-lạp)