Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hibernal /hai'bə:nl/  

  • Tính từ
    (thuộc) mùa đông; về mùa đông