Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ phân từ của freeze
    xem freeze

    * Các từ tương tự:
    frozen state