Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refrigerate /ri'fridʒəreit/  

  • Động từ
    làm lạnh, ướp lạnh (thịt, sữa…)