Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cóng, tê cóng
  fingers numb with cold
  ngón tay cóng vì lạnh
  (bóng) chết lặng đi
  he was numb with terror
  nó chết lặng đi vì khiếp sợ
  Động từ
  làm cóng, làm tê cóng
  ngón tay nó cóng đi vì lạnh
  (bóng) làm chết lặng đi
  nó hoàn toàn chết lặng đi vì choáng váng về tin bố chết

  * Các từ tương tự:
  numb-fish, number, number-plate, numbering, numberless, Numbers equivalent index, numbly, numbness, numbskull