Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

number-plate /'nʌmbəpleit/  

  • Danh từ
    (Mỹ cũng licence plate, license plate)
    biển số xe; biển đăng ký (xe)