Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Numbers equivalent index   

  • (Kinh tế) Chỉ số đương lượng