Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cơn sốt rét
    cơn sốt run, cơn rùng mình

    * Các từ tương tự:
    ague-cake