Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học) chứng sổ mũi