Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frigidity /'fridʒiditi/  

  • Danh từ
    sự lạnh buốt
    sự không hứng tình (nữ)
    sự lạnh nhạt