Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nắm chặt, cầm chặt, kẹp chặt
  áp bức, đè nén, kìm kẹp
  làm cho đau bụng quặn
  (hàng hải) cột (thuyền) lại
  (hàng hải) trôi theo gió (thuyền)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm phiền, làm bực mình
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kêu ca, phàn nàn
  Danh từ (thông tục)
  bệnh cúm

  * Các từ tương tự:
  gripper