Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lạnh giá
    sự phủ băng
    sự lạnh lùng