Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sụt sịt mũi (bị lạnh hay đang khóc)
  tôi mong anh đừng sụt sịt nữa
  Danh từ
  sự sụt sịt; tiếng sụt sịt
  get (have) the sniffles
  (khẩu ngữ)
  bị cảm lạnh nhẹ