Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mất tinh thần, sự sững sờ
  be filled (struckwith dismay at the news
  mất tinh thần với tin nhận được
  Động từ
  (thường dùng ở dạng bị động)
  làm mất tinh thần, làm sững sờ
  chúng tôi hết thảy đều sững sờ trước sự từ chối hợp tác của ông ta