Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hoảng sợ; nỗi sợ hãi
  you give me [quitea fright suddenly coming in here like that
  anh đột ngột vào đây như thế làm cho tôi sợ hết hồn
  người lố lăng; vật lố lăng
  she thinks that dress is prettyI think she looks a fright in it
  chị ta cho rằng chiếc áo ấy là đẹp, còn tôi thì cho rằng cô ta mặc áo ấy trông thật lố lăng
  take the fright [at something]
  hoảng sợ
  the horse took the fright at the sound of the explosion
  con ngựa hoảng sợ khi nghe tiếng nổ

  * Các từ tương tự:
  frighten, frightened, frightening, frighteningly, frightful, frightfully, frightfulness, frightfuly