Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hoảng sợ, sự hốt hoảng
  be in [a state of] panic [about something]
  hoảng sợ vì việc gì
  I got into a panic when I found the door was locked
  tôi hốt hoảng khi thấy cửa bị khóa lại
  a panic decision
  một quyết định do hốt hoảng mà đưa ra
  sự hoang mang sợ hãi (trong một nhóm người)
  khi còi báo động vang lên thì lập tức mọi người hoang mang sợ hãi
  panic stations
  (khẩu ngữ)
  tình trạng báo động; tình trạng hoảng sợ
  đã xảy ra tình trạng hoảng sợ khi cảnh sát tới lục soát tòa nhà
  Động từ
  (-ck-)
  [làm] hoảng sợ, [làm] hốt hoảng
  don't panic!
  đừng có hoảng sợ
  panic somebody into doing something
  khiến ai phải làm gì vì hoảng sợ
  ngân hàng bị hoảng sợ mà bán đồng bảng ra

  * Các từ tương tự:
  panic-grass, panic-monger, panic-stricken, panic-struck, panicky, panicle, panicled, paniculate, paniculately