Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consternation /,kɒnstə'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự rụng rời
    strike somebody with consternation
    làm ai rụng rời