Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traumatic /trɔ:'mætik/  /traʊ'mætik/

 • Tính từ
  khủng hoảng tinh thần
  gian khổ; làm khó chịu
  our journey home was pretty traumatic
  chuyến đi về nhà của chúng ta khá là gian khổ

  * Các từ tương tự:
  traumatically