Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traumatically /trɔ:'mætikli/  /traʊ'mætikli/

  • Phó từ
    [ở trạng thái] khủng hoảng tinh thần
    [một cách] gian khổ;[một cách] khó chịu